Stadgar

Stadgar för Jämtlandsgas Ek. för.
Org. Nr. 769621-3763

§ 1 Namn
Föreningens firma är Jämtlandsgas Ek. för.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att producera miljövänlig energi från jord och skog.
Detta ska ske genom att föreningen bedriver försäljning/förmedling av energi.
Föreningen kan bidra till utveckling i det lokala samhället. (Se styrdokument)
Föreningen kan även äga fast och lös egendom.

§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Hammerdal, Strömsunds kommun.

§ 4 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 5 Insats
Varje medlem skall delta med en insats. Insatsen lyder på det belopp som föreningsstämman fastställer, dock lägst 5000 kr och högst 20 000 kr. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§6 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av fysisk eller juridisk person och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens verksamhet och syfte. (Se vidare styrdokument.)
Anmälan om inträde görs skriftligen till styrelsen.

§7 Årsavgift
Föreningsstämman kan besluta om att en serviceavgift skall uttaxeras. Avgiften får inte överstiga 1 000 kr exkl. moms för medlem. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§8 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla skriftligen till styrelsen senast den 30 november för att utträde skall kunna ske vid kommande kalenderårs utgång. Vid senare anmälan sker utträde vid nästa kalenderårs utgång. Utträder medlem, har denne ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§9 Återbetalning av insats
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att 3 år efter utträdet, på begäran erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Inkommer ingen sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överförs till reservfonden.

§ 10 Uteslutning
Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå inbetald medlemsinsats, i andra fall än vad som anges i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).

§ 11 Organ
Föreningens organ är:
1: Föreningsstämman
2: Föreningsstämmans valberedning
3: Föreningsstyrelse
4: Revisorerna

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma hålls årligen före den 1 maj.
Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

1. Stämmans öppnande
2. Val av presidium:
– Ordförande
– Sekreterare
– Två protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av kallelse
5. Rapporter:
– verksamhetsberättelse
– kassarapport
– revisionsberättelse
– fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt väckta motioner.
9. Beslut om uttaxering av årsavgift enligt §7
10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
11. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17
12. Val av revisorer samt suppleanter enligt §20
13. Val av valberedning enligt § 16
14. Vid stämman väckta frågor.

§13 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorer eller minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. Styrelsen skall inom 14 dagar efter att en sådan begäran inkommit utfärda kallelse.
På extra föreningsstämma behandlas endast de frågor som angivits i kallelse

§ 14 Kallelser och meddelande
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra stämma. Alla ärende som skall förekomma på stämman eller extra stämma, skall anges i kallelsen.

§ 15 Valberedning
Ordinarie föreningsstämma väljer valberedning bestående av 1-3 ledamöter varav en sammankallande och en suppleant för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Valberedningen skall föreslå styrelseordförande på ett år samt övriga styrelseledamöter.
Valberedningen skall lämna förslag på antal ledamöter i styrelsen samt förslag på arvoden och ersättningar.

§ 16 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 3-9 ledamöter. Stämman väljer ordförande, medan styrelsen själv konstituerar sig till övriga poster.
För styrelsens ledamöter väljs lägst 0 och högst 3 suppleanter för ett år i sänder. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller är förhindrad att delta i styrelsen. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda

§ 17 Beslutsfattande
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär sammanträde. Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Protokoll skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.

§ 18 Styrelsens åtagande
Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen äger rätt att med inteckning för gäld belasta föreningens fasta och lösa egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 19 Revisorerna
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en till tre av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.
Revisorer utses för ett år.
Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 8 kap. §7 beaktas.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 20 Revisionen
Revisionen skall verkställas enligt god revisionssed och enligt föreningslagens föreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelsen avgiven före utgången av mars månad.
Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsen eller en enskild ledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot, i god tid före stämman upplysas om anmärkningens innehåll och beredes tillfälle att skriftligen yttra sig.

§ 21 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december
Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari
Styrelsen skall senast 15 mars, dock senast en månad före ordinarie föreningsstämma, överlämna årsredovisningshandling till revisorerna.

§ 22 Motioner
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari. Motionen skall vara undertecknad av motionären.

§ 23 Beslut vid föreningens stämmor
Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna . Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordförande och vid val av lotten.
Om någon så begär, skall val förrättas genom sluten omröstning.

§ 24 Ekonomiskt ansvar
För förenings förpliktelser ansvarar medlem endast med betalda insats samt förfallet men ej betalt insatsbelopp.

§25 Ändring av föreningens stadgar samt likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar sker enligt bestämmelser om stadgeändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 26 Grunder för fördelning av överskott
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning .
– avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
– ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut.
– styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för ett visst bestämt ändamål.
– överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning.
Föreningens fonder får inte minska genom att utdelas till medlemmarna.

§ 27 Föreningens upplösning
Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av behållna tillgångar först medlemsinsatserna återbetalas. Vad som där efter återstår skall fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.

§ 28 Styrdokument
Utöver denna stadga regleras verksamheten av ett av stämman beslutat styrdokument.

§29 Övrigt
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Hammerdal 2010-03-31

Kommentarer inaktiverade.